Mi a lényege a bizalmi vagyonkezelésnek, és milyen adókötelezettségek kapcsolódhatnak hozzá?

 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6. könyvének harmadik része tartalmazza az egyes szerződéseket, ezen belül a XVI. cím XLIII. fejezete mutatja be a bizalmi vagyonkezelési szerződést.

Bizalmi vagyonkezelési szerződés lényege

Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A szerződést írásba kell foglalni.

Ki lehet kedvezményezett?

A vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet és a kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételeit. A vagyonrendelő rendelkezhet úgy, hogy meghatározott körülmények bekövetkezése esetén vagy meghatározott idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben rá, jogutódaira vagy meghatározott harmadik személyre száll.

Hogyan kell a vagyont kezelni?

A kezelt vagyon a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól elkülönült vagyont képez, amelyet a vagyonkezelő köteles külön nyilvántartani. A felek ettől eltérő rendelkezése semmis. A kezelt vagyon részét képezik a kezelt vagyontárgy helyébe lépő vagyontárgy, biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, akkor is, ha nem szerepelnek a nyilvántartásban.

Mikor igényelheti a kedvezményezett a vagyon és annak hasznainak kiadását?

A kedvezményezett a szerződés szerint igényelheti a vagyonkezelőtől a kezelt vagyon és annak hasznai kiadását.

Kinek van ellenőrzési joga a vagyonkezelő felett?

A vagyonrendelő és a kedvezményezett ellenőrizheti a vagyonkezelőnek a vagyonkezelés körébe eső tevékenységét. Az ellenőrzéssel járó költségek a vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet terhelik.

Milyen fokozott követelmény áll fenn a vagyonkezelővel szemben?

A vagyonkezelő a jogviszony bizalmi jellegéből fakadó fokozott követelményeknek megfelelően, a kedvezményezett érdekeinek elsődleges figyelembevétele mellett köteles eljárni. A vagyonkezelő a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint köteles a kezelt vagyont az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben megóvni.

Mi felett rendelkezhet a vagyonkezelő?

A vagyon kezelése magában foglalja a vagyonkezelőre átruházott tulajdonjogból, más jogokból és követelésekből fakadó jogosultságok gyakorlását és az azokból fakadó kötelezettségek teljesítését. A vagyonkezelő a szerződésben foglalt feltételek szerint és korlátok között rendelkezhet a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyakkal.

Milyen titoktartási kötelezettsége van a vagyonkezelőnek?

A vagyonkezelő köteles titokban tartani minden olyan tényt, tájékoztatást és egyéb adatot, amelyről vagyonkezelői megbízatása keretében vagy annak kapcsán szerzett tudomást. E kötelezettsége független a vagyonkezelői jogviszony létrejöttétől, és fennmarad a bizalmi vagyonkezelési megbízatás megszűnése után is. A titoktartási kötelezettség alól a vagyonrendelő és jogutódja felmentést adhat.

Milyen tájékoztatási és számadási kötelezettsége van a vagyonkezelőnek?

A vagyonkezelő a vagyonrendelő vagy a kedvezményezett kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt vagyonról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen a kezelt vagyon tényleges és várható gyarapodására, a kezelt vagyonba tartozó vagyoni elemekre, azok értékére, továbbá a kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekre. A vagyonkezelő kérésre köteles a vagyonkezelésről számot adni, és a kezelt vagyonnal a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezett felé elszámolni. A tájékoztatási és a számadási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet terhelik.

Milyen felelőssége van a vagyonkezelőnek?

A vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegéséért a szerződésszegésért való kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel a vagyonrendelővel, illetve a kedvezményezettel szemben. Ha a vagyonkezelő feladatát ellenszolgáltatás nélkül látja el, felelősségére az ingyenes szerződések megszegéséért való kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni. A vagyonrendelő és a kedvezményezett követelheti annak a vagyoni előnynek a kezelt vagyon részeként való kezelését, amelyhez a vagyonkezelő a vagyonkezelésből fakadó kötelezettségeinek megsértésével jut.

Mi a vagyonkezelő költség- és díjigénye?

Ha a vagyonkezelő feladatát ingyenesen látja el, a vagyonkezeléssel járó szokásos költségei megtérítését is igényelheti. A vagyonkezelő a díjának és indokolt költségeinek megfizetésére vonatkozó, továbbá a vagyonkezelési jogviszonyból fakadó egyéb követelését a kezelt vagyonból közvetlenül kielégítheti.

Hogyan adózik a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon?

A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonnak a hozamai a kedvezményezett magánszemély osztalékból származó jövedelmét képezik. Osztaléknak minősül a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon hozama akkor is, ha a vagyon visszaszáll a vagyonrendelőre. A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon tőkerésze nem minősül osztaléknak (adómentes), de e juttatással összefüggésben a kedvezményezett magánszemélynek illetékfizetési kötelezettsége keletkezhet. A kifizetéseknél azt kell feltételezni, hogy először az osztalék kerül kifizetésre a kedvezményezett magánszemély részére, majd ezt követően lehet a vagyon tőkerészét kiadni. Mindezt a kifizetőként eljáró vagyonrendelő, kifizető hiányában a magánszemély nyilvántartásai kell, hogy alátámasszák.

Mit kell tudni az illetékről a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban?

Nem illetékköteles a bizalmi vagyonkezelő ingyenes és átmeneti tulajdonszerzése. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a vagyonkezelő kedvezményezettként kapja meg a vagyonrendelő korábbi vagyontárgyait, illetve azok hasznát. Ha a vagyonrendelőre szállnak vissza korábbi vagyontárgyai, ez a vagyonszerzés nem képezi illeték tárgyát, még akkor sem, ha a vagyonrendelő egyben a kedvezményezett. A kedvezményezett vagyonszerzését pedig illetékkötelezettség szempontjából úgy kell megítélni, mint ha a vagyon közvetlenül a vagyonrendelőtől szállt volna a kedvezményezettre, az illetékkötelezettség keletkezésének napja ilyenkor a tényleges vagyonszerzés napja.

Hogyan rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény a bizalmi vagyonról?

A bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeget adózónak kell tekinteni. Adókötelezettségeit a bizalmi vagyonkezelő teljesíti, akit az adóigazgatási eljárások során a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyontömeg tekintetében képviselőnek kell tekinteni. A bizalmi vagyonkezelőnek az általános szabályoktól eltérő, szűkített adatkörrel kell eleget tennie a bejelentési kötelezettségnek.

Hogyan adózik a társasági adó rendszerében a kezelt vagyon?

Társasági adóalanynak minősül a bizalmi vagyonkezelés alapján kezelt vagyon. A kezelt vagyon társasági adóját az általános szabályok alapján kell megállapítani, nem kell azonban alkalmazni a jövedelem (nyereség-) minimumra vonatkozó szabályokat.

Mit kell tudni az ÁFA fizetési kötelezettségről?

Nem keletkezik ÁFA fizetési kötelezettség a bizalmi vagyonkezelés keretében átadott vagyon után, ha teljesülnek az apport és a jogutódlással történő megszűnés esetében is alkalmazott feltételek. A vagyonkiadásnál, ha a kiadott vagyon valamilyen termék, vagyoni értékű jog, és a vagyonkezelő ÁFA alany, akkor ÁFA fizetésre kötelezett a vagyonkezelő. Nem keletkezik ÁFA fizetési kötelezettség, ha a vagyonkiadás a vagyonrendelő, mint kedvezményezett részére történik.

Hogyan alakul a vagyonrendelő helyi adó kötelezettsége?

Sem magánszemély, sem gazdálkodó szervezet, mint vagyonrendelő nem alanya a helyi adóknak.

Mire kell figyelni bizalmi vagyonkezelő vállalkozás létrehozása esetén?

Vállalkozások esetében a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A cikk szerzője Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.

https://ado.hu/rovatok/ado/kisokos-a-bizalmi-vagyonkezelesrol