Adatvédelmi nyilatkozat

I. Általános

A weboldalon szereplő tájékoztatást kérő adatlapon személyes adatokat nem kérünk be és személyes adatot nem kezelünk. Kérjük, kizárólag a valós személyes vagy céges kapcsolattartói adatait adja meg!

A TRUSTY BUSINESS MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.; a továbbiakban: TBM Zrt.) tiszteletben tartja a szolgáltatásai iránt érdeklődő látogatók személyes adatok védelméhez fűződő jogait. A TBM Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései és jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezel. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a TBM Zrt. milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel weboldalán keresztül. Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a TBM Zrt. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk oldalait megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott magánszemély, gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációja és azonosítása. Jelen nyilatkozat kizárólag a www.trustymanagement.com weboldalra vonatkozik, a www.trustymanagement.com weboldalról más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

II. TBM Zrt. által gyűjtött és kezelt adatok

A TBM Zrt. elsősorban üzleti vonatkozású, kapcsolattartói adatokat tart nyilván, azonban egyes adatok az adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet által kijelölt kapcsolattartójának személyére vonatkozhatnak. Ezen személyekre vonatkozó adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek kezelése ügyfélkapcsolat céljából szükségesek, azaz az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárul, hogy a TBM Zrt. Önnel a kapcsolatot felvegye, és folyamatosan tartsa. Kizárólag azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amelyben az igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. A weboldalunkon történő feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges, mely körben a TBM Zrt. személyes adatokat nem kezel, így kérjük, hogy a feliratkozás során ne magánjellegű e-mail címet adjon meg.

A TBM Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges üzleti kapcsolattartási adatok kivételével esetlegesen megadott személyes adatok esetén, az adatkezelést megszüntesse és a személyes adatokat az Ön értesítése nélkül törölje. Kérjük, kizárólag a valós kapcsolattartói adatait adja meg űrlapjainkon!

III. Adatkezelés: adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan üzleti kapcsolattartási adatokat rögzítünk, amelyeket a weboldal látogatói önkéntesen bocsátanak rendelkezésünkre. Ebben az esetben Ön egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. Amennyiben Ön webhelyünkön keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva kapcsolattartói adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a TBM Zrt. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ajánlatadáshoz vagy szükséges kapcsolattartás céljaira nyilvántartsa és kezelje. Ön az adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, illetőleg a TBM Zrt. belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz kizárólag a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá, a szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve, hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik személyek ne férhessenek hozzá.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a webhelyen nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy aktuálisan mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

A weboldalunkon történő feliratkozásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az adott magánszemély, gazdálkodó, társadalmi, avagy költségvetési szervezet részére a e-mail címére, vagy kapcsolattartási célból megadott telefonszámán a TBM Zrt. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön vagy telefonon felvegye Önnel kapcsolatot.

IV. Biztonság

A TBM Zrt. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát adatai elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

V. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a nyilvántartásba vétel törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a TBM Zrt-nek az Ön tevékenysége miatt polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Ön kiléte visszakereshető maradjon, és a TBM Zrt. szükség esetén érvényesíthesse az Önnel okozott kár- vagy egyéb polgári jogi igényét, illetve Ön is bármikor kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, feltéve hogy az a szerződésben foglalt vállalásokat nem érinti.

VI. Adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a TBM Zrt. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes – vagy céges – adatainak módosítását és/vagy helyesbítését, illetve törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására vagy kezelésére a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal írásban (TRUSTY BUSINESS MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.), vagy e-mailben (info@trustymanagement.com). Kérjük, akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Kérésének igyekszünk azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget tenni. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a TBM Zrt. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

VII. Felhasználó nyilatkozata

Ön a weboldalunkon történő adatai megadásával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a TBM Zrt. az Ön által önkéntesen megadott kapcsolattartási adatait (például: cégnév, név, telefonszám, e-mail cím stb.) ügyfélkapcsolati célok érdekében kezelje az Infotv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja az alábbi pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. Ön kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós adatokat adott meg, abban az esetben a TBM Zrt. nem köteles felvenni Önnel a kapcsolatot.

VIII. Adatkezelő

Az adatkezelést a TBM Zrt. szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói és szerződéses közreműködői végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében.

IX. Jogorvoslat

Jogorvoslat benyújtására az alábbi hatóságnál van lehetősége:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c

X. Adatfeldolgozó

Ha ezen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket az info@trustymanagement.com e-mail címen.

TRUSTY BUSINESS MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-048558
Telefon: +36 1 431 0220
E-mail: info@trustymanagementcom
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság